Bölüm Hakkında

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslami İlimler Fakültesinin temel bölümleri arasında yer alır. Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri diğer sosyal bilimler alanları ile etkileşime en fazla açık bölümlerden biridir.
Din Bilimleri Anabilim Dalı çatısı altında Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Din Psikolojisi Bilim Dalı, Dinler Tarihi Bilim Dalı, Din Eğitim Bilim Dalı ve Din Felsefesi Bilim Dalı yer alır. Din Sosyolojisi Bilim Dalı din ile toplum arasındaki ilişkinin farklı boyutlarını, toplumun dini yapısını etkili biçimde yorumlamaya çalışırken, Din Psikolojisi Bilim Dalı dinin bireysel hayattaki tezahürlerini inceler. Dinler Tarihi Bilim Dalı dinlerin ortaya çıkışını, tarihsel gelişimlerini, birbirleriyle etkileşimlerini ayrı ayrı veya karşılaştırmalı olarak inceler. Din Eğitimi Bilim Dalı ise, bireylerin dini düşünce ve davranışlarının şekillenişini, dinin teorik ve pratik yansımaları arasındaki ilişkiyi araştırır. Din Felsefesi Bilim Dalı, Din-Felsefe ilişkisi, Tanrı’nın varlığı ve sıfatları, insan, Tanrı ve evren ilişkisi, teodise, dini çeşitlilik gibi temel sorunları konu edinir. 
Bölümdeki diğer Anabilim Dalı olan İslam Felsefesi Anabilim Dalı da bünyesinde İslam Felsefesi Bilim Dalı, İslam Ahlakı Bilim Dalı, Mantık Bilim Dalını barındırır. İslam Felsefesi Bilim Dalı, İslam filozoflarının metafizik, ontoloji, bilgi, ahlak ve siyaset başta olmak üzere pek çok konudaki düşüncelerini araştırır. İslam Ahlakı Bilim Dalı, insanı maddi ve manevi boyutuyla tanıyarak ahlaki bir varlık olarak konumlandırmaya çalışır. Doğru düşünmenin ilke ve kuralları Mantık Bilim Dalının araştırma alanına girer. 
Bölümde okutulan dersler, öğrencilerin düşünce dünyalarının zenginleşmesine, eleştirel ve rasyonel bakış açısı kazanmalarına, bireysel ve toplumsal hayattaki sorunları bilimsel yöntemlerle analiz edip, kendilerini etkili biçimde ifade edebilmelerine yardımcı olmaktadır.