Bölüm Hakkında

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslami İlimler Fakültesinin temel bölümleri arasında yer alır. Felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji ve eğitim gibi beşeri bilimler ışığında din olgusunu araştıran Felsefe ve Din Bilimleri diğer sosyal bilimler alanları ile etkileşime en fazla açık bölümlerden biridir.
Bölümdeki Din Felsefesi Anabilim Dalı, Din-Felsefe ilişkisi, Tanrı’nın varlığı ve sıfatları, insan, Tanrı ve evren ilişkisi, teodise, dini çeşitlilik gibi temel sorunları konu edinir. İslam Felsefesi Anabilim Dalı, İslam filozoflarının metafizik, ontoloji, bilgi, ahlak ve siyaset başta olmak üzere pek çok konudaki düşüncelerini araştırır. Doğru düşünmenin ilke ve kuralları Mantık Anabilim Dalının araştırma alanına girer. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı din ile toplum arasındaki ilişkinin farklı boyutlarını, toplumun dini yapısını etkili biçimde yorumlamaya çalışırken, Din Psikolojisi Anabilim Dalı ise dinin bireysel hayattaki tezahürlerini inceler. Dinler Tarihi Anabilim Dalı dinlerin ortaya çıkışını, tarihsel gelişimlerini, birbirleriyle etkileşimlerini ayrı ayrı veya karşılaştırmalı olarak inceler. Din Eğitimi Anabilim Dalı ise, bireylerin dini düşünce ve davranışlarının şekillenişini, dinin teorik ve pratik yansımaları arasındaki ilişkiyi araştırır.
Bölümde okutulan dersler, öğrencilerin düşünce dünyalarının zenginleşmesine, eleştirel ve rasyonel bakış açısı kazanmalarına, bireysel ve toplumsal hayattaki sorunları bilimsel yöntemlerle analiz edip, kendilerini etkili biçimde ifade edebilmelerine yardımcı olmaktadır.

Tel: Telefon Belge Geçer: Fax E-posta: Eposta

Copyright Footer